ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี

                วันที่  19  กุมภาพันธ์  2459  รองอำมาตย์เอกหลวงผดุงนิคมเขต  นายอำเภอมุกดาหาร  ได้มาตั้งโรงเรียนขึ้น และแต่งตั้งให้นายกวี  สุวรรณธรรมา  เป็นครูใหญ่  โดยให้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านคำชะอี  เนื่องจากยังไม่มีอาคารเรียน  จึงอาศัยศาลาวัดโพธิ์ศรีแก้วเป็นสถานที่เรียน  มีการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น  ยังไม่มีหลักสูตรและประมวลการสอน  การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนอนุโลมตามความเหมาะสม

                ..  2464  ทางราชการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา  ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กำหนด ขณะนั้นตำบลคำชะอีขึ้นอยู่กับอำเภอมุกดาหาร  จังหวัดนครพนม  การดำรงของโรงเรียน  อาศัยเงินบำรุงการศึกษาจากราษฎรครอบครัวละ 1 บาท

                ..  2481  นายทองคำ  คำจันทร์  เป็นครูใหญ่  ได้ร่วมมือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในเขตตำบลคำชะอีปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นที่เหนือหมู่บ้าน(บริเวณสนามกีฬาปัจจุบัน)  เป็นอาคารไม้กึ่งถาวร 3 ห้องเรียน มีมุข 2 ด้าน  ทำพิธีเปิดป้ายและย้ายนักเรียนมาเรียน เมื่อวันที่  2  เดือนพฤษภาคม  2481  โดยมีหลวงบริบาลชนบท   นายอำเภอมุกดาหารมาเป็นประธาน   และเปลี่ยนชื่อ โรงเรียนว่า “โรงเรียนบ้านคำชะอีราษฎร์ประดิษฐ์” 

                ..  2500  อาคารเก่าชำรุด ประกอบกับมีจำนวนนักเรียนมากขึ้น นายสิงห์  โพธิไสย ซึ่งดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้าน และพระมหาสุรศักดิ์ ชีวานันโท ก็ได้ชักชวนพระลูกวัดร่วมกันหาไม้มาสมทบเงินงบประมาณแผ่นดิน  ก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่   เป็นอาคารเรียนชั้นเดียวใต้ถุนสูง 5 ชั้นเรียน  มีมุขอยู่ตรงกลาง ชั้นบนแล้วเสร็จ

                ..  2502  เปิดสอนมัธยมสายสามัญ  . 1 -  . 3 

                ..  2505  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  . 5 – . 7

                ..  2506   ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์   ธนรัชต์  เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน

                ..  2508  ทางราชการจัดสรรงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอีกจนแล้วเสร็จเรียบร้อย  มีบันไดขึ้น-ลง  2  ทาง เป็นอาคาร 10 ห้องเรียน 

                ..  2510  ได้รับงบประมาณจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล  สร้างอาคารเรียนแบบ  . 1 จำนวน  8  ห้องเรียน  พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  ฝาไม้กระดาน

                ..  2512  ได้รับการอนุมัติสร้างอาคารแบบ  . 1 ใต้ถุนสูง เพิ่มอีก 1 หลัง  มี 4 ห้องเรียนมีบันไดอยู่กลาง 

                ..  2521  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี”  และได้พัฒนาโรงเรียนโดยการจัดงานขอบริจาคเงินจากผู้ปกครองนักเรียนการจัดทำรั้วคอนกรีตด้านหน้ายาว 300 เมตรพร้อมซุ้มประตู 2 ด้านจนสำเร็จ  โดยมีนายจินดา  จิตจักร  ครูใหญ่เป็นแกนนำ

                ..  2528  นายนพดล  อุปัญญ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้ร่วมกับคณะครู และผู้ปกครองพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุด้านหน้าโรงเรียน เนื้อที่ 29  ไร่ (โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมปัจจุบันจัดทำสวนเกษตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา  มีการปลูกไม้ผล  จำนวน 2 ไร่ ทำนาข้าว 7 ไร่ ขุดบ่อเลี้ยงปลา จำนวน 2 บ่อ เนื้อที่ 6  ไร่  และปลูกพืชผักสวนครัวสนับสนุนกิจกรรมอาหารกลางวัน  ได้รับรางวัลชนะเลิศจัดกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันดีเด่น  ประจำปีการศึกษา  2530 ได้รับรางวัลรถยนต์ 1 คันจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น นับว่าเป็นเกียรติของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง

                ..  2530  ได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคาร แบบ สปช. 105 จำนวน 1 หลัง 4ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง  ต่อมาปี พ.. 2529 ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอีก 4 ห้องเรียน

                ..  2535  สภาตำบลคำชะอีได้เสนอขอใช้ที่ดินแปลงสาธิตสวนเกษตร เนื้อที่ 29  ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว สาขาโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  เปิดสอนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1  ตามหนังสืออนุญาตให้ใช้  ที่ ศธ 1479.02 / 3361  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ       ลงวันที่ 20  สิงหาคม  2535  โดยได้ระบุในหนังสือว่า  “เมื่อกรมสามัญศึกษาเลิกใช้เมื่อใดให้ส่งคืนและต่อมาได้รับการอนุมัติเปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบลชื่อ  โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม

                ..  2540  การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ขอใช้พื้นที่ด้านหน้าอาคารในส่วนที่เป็นสนามกีฬา  จำนวน  15 ไร่เศษ เพื่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้งพร้อมอัฒจันทร์ 

                ..  2543  ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่ 24 ตั้งสำนักงานอยู่ที่หนองหลวง  บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 8 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร  ราดยางถนนภายในโรงเรียนแล้วเสร็จในปี พ..  2544

                พ.ศ.  2549  ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านคำชะอี  “ราษฎร์ประดิษฐ์”   จัดงานพบปะสังสรรค์ “ 90  ปีคำชะอีราษฎร์ปะดิษฐ์”  ได้เงินสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี เป็นเงินจำนวน  580,000  บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์  1  ห้องเรียน คอมพิวเตอร์  20  ชุด

ปรับแต่งภูมิทัศน์ ด้านหน้าโรงเรียนและสร้างรั้วคอนกรีตต่อทางด้านทิศเหนือ  ยาว  125  เมตร

                พ.ศ.  2550  ได้รับเงินสนับสนุนจาก  นายทาดาชิ  ทาคากิ  ชาวญี่ปุ่น  มอบเงินจำนวน 100,000 เยนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาห้องสมุด  และได้รับการสนับสนุนจาก  พันเอกวิทยา  นิลฉวี  ผบ.นพค. 24  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา  พร้อมมอบเครื่องเสียงจำนวน  1  ชุด

                พ.ศ.  2551  ได้รับบริจาคจากศิษย์เก่า  และพ่อค้าเพื่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.105 /29  ที่สร้างเสร็จในปีการศึกษา  2551  จำนวน 4 ห้องเรียน  ใช้งบบริจาค จำนวน  100,000 บาท

                ปีการศึกษา  2552  นายอิ ซี่ อิ ชาวญี่ปุ่นบริจาคเงินปรับปรุงโรงอาหาร  จำนวน  100,000 เยน คิดเป็นเงินไทยได้  33,500 บาท  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ปรับปรุงโรงอาหาร

                ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  35  หมู่ที่ 1  ตำบลคำชะอี  อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร  รหัสไปรษณีย์  49110  โทรศัพท์หมายเลข       042-635061  เบอร์มือถือ  083-3435809

                ปรัชญาของโรงเรียน  การศึกษาก่อให้เกิดปัญญา  เพื่อพัฒนาคน

                คำขวัญประจำโรงเรียน  “ภูมิทัศน์ดี  กีฬาเก่ง  เคร่งจรรยา  วิชาชาญ

                คติธรรมโรงเรียน  อัตตาหิ  อัตโน  นาโถแปลว่า  “ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

                วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา  คือ  การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  (อนุบาลปีที่ 1-2) และการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ให้กับนักเรียนในเขตบริการ

                พ.ศ. 2555  วันที่  15  พฤศจิกายน  นายสมปอง  เสียงล้ำ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนคนเดิมที่เกษียณอายุราชการ  และได้ปรับปรุงระบบงานสารบัญ  ห้องธุรการ  และย้ายห้องผู้บริหารมาที่อาคารอเนกประสงค์  จัดให้มีการสร้างป้ายโรงเรียน ด้วยมูลค่า 150,000  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

                   พ.ศ.2556 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น บูรณะซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องเล่น  จัดหาโต๊ะเก้าอี้สำหรับห้องอนุบาล  เครื่องทำน้ำเย็น

                   พ.ศ. 2557 จัดหา/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนโดยเปลี่ยนจากระบบ เดิมมาเป็นไฟ 3 เฟส ป้องกันกระแสไฟฟ้าตก  ประสานงานกับ สส.บุญฐิณ  ประทุมลี  เพื่อเจาะบาดาลปรับปรุงระบบน้ำในโรงเรียนด้วยงบประมาณ 1,800,000  บาท(หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)  สร้างส้วมข้างอาคารอำนวยการจำนวน 1 หลัง 1 ที่ สำหรับไว้บริการครูและผู้ที่มาเยี่ยมเยียน

                   พ.ศ. 2558  ได้รับงบประมาณ ซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคา อาคาร สปช.105/26  อาคาร โรงอาหาร  อาคาร ป1.ก  จำนวน  1,400,000 บาท(หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)  ได้รับงบประมาณซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีศรีตำบล  200,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน และงบซ่อมแซมโรงเรียนดีศรีตำบลอีก 208,800  บาท(สองแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 

 (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558)

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.73 KB