ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
 

    ภายในปี ๒๕๖๒ นักเรียน มีคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี  พัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งเข้าสู่มาตรฐานสากล   มีทักษะชีวิต สร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 
ปรัชญา
ปรัชญา
 
 
การศึกษา  ก่อให้เกิดปัญญาพัฒนาคน