ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
พันธกิจ
 
 
พันธกิจ

1.      ให้การศึกษาแก่ประชากรระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา  ช่วงชั้นที่ 1  และช่วงชั้นที่ 2

2.      พัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยใช้เทคโนโลยีให้เต็มศักยภาพตามวัยและวุฒิภาวะ

3.      มีคุณธรรมนำความรู้   ยกระดับผลสัมฤทธิ์  ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน

4.      จัดกระบวนการเรียนรู้  ควบคู่เศรษฐกิจ

เป้าหมาย
เป้าหมาย/เป้าประสงค์
 
 
 

เป้าประสงค์

1.       ประชากรในวัยเรียนทุกคน  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  มีประสิทธิภาพ

2.       นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย

3.       นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์  นำความรู้สู่มาตรฐานการศึกษา

4.       นักเรียนเป็นคนเก่ง  คนดี  มีแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง