ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทั้งหมด

นายสมปอง เสียงล้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุดสาคร แสนสุข
ครู คศ.3

นางวนิดา แสนโสม
ครู คศ.3

นางสุพรรณวดี น่านโพธิ์ศรี
ครู คศ.3

นางวิระวรรณ ดวงแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวปทิตตา เมืองฮาม
ครู คศ.3

นางสาวรติกร สุวรรณไตรย์
ครู คศ.2

นายอิสระ สุวรรณไตรย์
ครู คศ.2

นางขวัญตา จิตรวิกรานต์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นายครรชิต เสียงล้ำ
ครู คศ.3

นายสุพัสดิ์ สุวรรณไตรย์
ครู คศ.3

นางสาวพัชรพรรณ บัวดี
ครูธุรการโรงเรียน

นายวิรัตน์ ชัยมุงคุณ
นักการภารโรง

นางสาวชนกนาถ คนซื่อ
ครูอัตราจ้าง

นายสุพิฒาย์ ห้วยทราย
ครูอัตราจ้าง