ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทั้งหมด

นายสมปอง เสียงล้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวิภาดา นามโสภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุพัตรา คนหาญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสุพรรณวดี น่านโพธิ์ศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางวิระวรรณ ดวงแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวปทิตตา เมืองฮาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวรติกร สุวรรณไตรย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นายอิสระ สุวรรณไตรย์
ครู คศ.2

นางขวัญตา จิตรวิกรานต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายครรชิต เสียงล้ำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นายสุพัสดิ์ สุวรรณไตรย์
ครู คศ.3

นางสาวพัชรพรรณ บัวดี
ครูธุรการโรงเรียน

นายวิรัตน์ ชัยมุงคุณ
นักการภารโรง

นายคฑาวุฒิ วงศ์กิตติธร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นายสุพิฒาย์ ห้วยทราย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธัญลักษณ์ สุวรรณไตรย์
ธุรการโรงเรียน